Откъс от “Принципът 80/20 и още 92 силови закона на природата” на Ричард Кош

Откъс от “Принципът 80/20 и още 92 силови закона на природата” на Ричард Кош
Откъсът е от книгата „Принципът 80/20 и още 92 силови закона на природата“ на Ричард Кош. Kнигата е за невероятните възможности, които дават на бизнеса и хората 92 универсални, научни, силови закона.

В търсене на няколко универсални принципа

Отличеният с награди биолог и автор Едуард О. Уилсън определя науката като „организирано, систематично начинание, което събира знания за света и ги концентрира в подлежащи на проверка закони и принципи“.

Науката ни предоставя няколко универсални модела за истинската същност на нещата – правила и взаимоотношения, които сдържат невероятни прозрения, не само в рамките на конкретни научни дисциплини, но и извън тях – в бизнеса и живота изобщо. Съществуват удивително малко на брой такива прости, повтарящи се обяснения на сложни и на пръв поглед несвързани явления. Както гласи уместният израз: „Природата е щедра на подробности, но пестелива на принципи“.

Опитал съм се да определя най-важните и приложими такива модели, правила и взаимоотношения, които съм нарекъл „силови закони“. Трябва да уточня, че използвам понятието „силов закон“ в разговорен смисъл, според който законът на силата е количествена връзка, изразена с уравнение.

За да бъдат включени тук, силовите закони трябва да отговорят на три критерия:

  • Силовият закон трябва да е последователна теория за устройството на нещата, получила широко одобрение от учените.
  • Трябва да излиза извън дисциплината, където е възникнал, и да се използва в повече от една научна област.
  • Трябва да е приложим в бизнеса.

В търсене на полезни силови закони изследвах най-различни области.

Част първа включва не само теорията на Дарвин, съвременната генетика и неодарвинистичните теории, но и силови закони от еволюционната психология, конвенционалната психология, археология, палеонтологията, антропологията, екологията, невропластичността и теорията на игрите.

Част втора се ползва от Нютоновата физика и механичния възглед за науката, теориите за относителността на Айнщайн, квантовата механика, математиката, логиката и философията.

Част трета изследва теорията на системите, хаоса, сложността и икономиката, като междувременно си присвоява някои идеи от кибернетиката, теорията на вероятностите, геологията, социологията, епидемиологията, историята, както и от някои от дисциплините (особено математиката), използвани по-рано. При все че не съм пренебрегнал хуманитарните науки, имам голямо пристрастие към природните и физични такива.

Избягвал съм добре проучените области, като идеята за персоналния мениджмънт, предоставена от индустриалната психология, и съм търсил нови гледни точки, които в момента не фигурират в трудовете по мениджмънт. Като цяло съм избягвал понятия от мениджмънта дори когато имат претенции (обикновено съмнителни) за някаква научна достоверност. Освен това съм се опитал – сигурен съм, че не съвсем успешно – да се въздържам от прибързани сравнения. Няма нищо по-лошо от необмислени бизнес заключения, получени въз основана полуразбрани научни идеи.

Един пример, за да илюстрират какво имам предвид, е злоупотребата с квантовата механика на някои автори в областта на мениджмънта – революцията във физиката на XX век, която навярно е най-големият триумф на науката през това столетие. Откритията за поведението на субмикроскопичните неодушевени частици бяха превърнати в основа за най-различни теории за това как трябва да бъдат организиране организациите и обществото, в много случаи без абсолютно никаква обосновка в квантовата механика. Някои от тези теории са разумни, други са безумни, но връзката им с науката в най-добрия случай е незначителна.

Друг пример за замъглени разсъждения е често правеният паралел между еволюцията чрез естествен отбор и естественото на конкуренцията между утвърдените корпорации. Този паралел е просто погрешен, издава пълна липса на разбиране както на казаното от Дарвин, така и на начина, по който се извършва конкуренцията в съвременния бизнес. И все пак, ако четем Дарвин внимателно и непредубедено, можем да получим невероятни нови прозрения за начина, по който функционира бизнесът.

Двамата с научния ми сътрудник Андрей Махацек разгледахме над 1000 научни теории и принципи, които на пръв поглед изглеждаха потенциално уместни и приложими,преди да сведем списъка до 93 силови закона. Допуснахме в нашия списък не само теории, подкрепени добре с доказателства, но и емпирично наблюдавани факти, както и няколко недоказуеми, но внушителни концепции. Включили сме няколко идеи, които предлагат прозрения, без да имат научна тежест, например законите на Мърфи и Паркинсън. По-голямата част от силовите закони обаче имат научна стойност, а когато са спорни, сме посочвали това.

Към книгата